Karapatang Magpalathala, Dedikasyon, at Epigrap

Ang Mabuting Laban, ni Manuel L. Quezon

Karapatang Maggpalathala

Copyright, 1946 by

           Aurora A. Quezon

           Maria Aurora Quezon

           Maria Zeneida Quezon

           Manuel L. Quezon Jr.

Inaangkin ang lahat nang karapatan.  Ang aklat na ito o mga bahagi nito ay hindi dapat isalin sa ano mang anyo nang walang pahintulot ang tagapaglathala. 

DEDIKASYON

SA  AKING ASAWA’T MGA ANAK

Na ang katapangan sa harap ng pinakamalaking panganib at ang pagkamatapat sa akin at sa simulang aming ipinaglalaban ay siya kong naging diwa sa loob ng mga araw na kahambal-hambal sa Korehidor, at sa mahabang paglalakbay buhat noon.

M. L. Q.

 

2: TIMOTEO, 4.7:

“Ipinaglaban  ko ang mabuting laban, natapos ko na ang takbuhan, naingatan ko ang ipinagkatiwala sa akin.”

 

DEDIKASYON NG MGA NAGSATAGALOG

SA BANAL NA ALA-ALA NG MGA YUMAONG

PANGULONG MANUEL LUIS QUEZON

GINANG AURORA ARAGON QUEZON

MARIA AURORA QUEZON AT

PHILIP BUENCAMINO III

AT SA KANILAN MGA ANGKAN NA SINA

GINANG ZENEIDA QUEZON BUENCAMINO

(NGAYO’Y AVANCEÑA)’T MGA ANAK

AT SA 

GINOONG MANUEL L. QUEZON JR.

Ang mga Nagsatagalog

EPIGRAP

         “Ang mga mamamayan sa Estados Unidos ay hindi makalilimot kailan man sa ginagawa ng mga mamamayan sa Pilipinas sa mga araw na ito, at sa kanilang gagawin sa mga darating na araw.  Sa aking pagkapangulo ay nais kong ipahayag ang aking damdamin ng matapat na paghanga  sa pakikilabang kanilang ginagawa, sa kasalukuyan.  Ibinibigay ko sa mga mamamayan sa Pilipinas ang aking banal na pangako na ang kanilang kalayaan ay muling ibabalik, at ang kanilang kalayaan ay itatatag at pangangalagaan.   Ang buong kayamanan ng Estados Unidos sa tauhan at kagamitan ay nakatayo sa likuran ng pangakong iyan.”

 

                            Buhat sa Pahatid ni

                            Presidente Roosevelt

                            Sa  bansang Pilipino

                            Noong Disyembre 28,

                            1941.