The Power of Nightmares

Perhaps you’ve heard of, or watched, “Fahrenheit 911”, which even made it to Philippine theaters. Now if I have a media bias, it is that the British are far more profound and meaty when it comes to documentaries and public discussion. A BBC documentary I recently watched confirms this once again.

The documentary is called “The Power of Nightmares” and is in three parts. It basically argues that al-Queda and the American neoconservatives both suffer from delusions brought on by misinterpreting the withdrawal of the Soviet Union from Afghanistan, and the collapse of Communism in Russia and Eastern Europe. In addition it attempts to demonstrate that liberalism having suffered a crisis of legitimacy and relevance in the 1970s onwards, politicians have found a new lease on life in capitalizing on the fears brought on by terrorism in the 1990s and the new century. Anyone reading about people like Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld, or who want to understand the background and ideological impulses of terrorists such as Osima Bin Laden, will be fascinated by this documentary.

As the opening spiels say,

In the past, politicians promised to create a better world. They had different ways of achieving this. But their power and authority came from the optimistic visions they offered to their people. Those dreams failed. And today, people have lost faith in ideologies. Increasingly, politicians are seen simply as managers of public life. But now, they have discovered a new role that restores their power and authority. Instead of delivering dreams, politicians now promise to protect us from nightmares. They say that they will rescue us from dreadful dangers that we cannot see and do not understand. And the greatest danger of all is international terrorism. A powerful and sinister network, with sleeper cells in countries across the world. A threat that needs to be fought by a war on terror. But much of this threat is a fantasy, which has been exaggerated and distorted by politicians. It’s a dark illusion that has spread unquestioned through governments around the world, the security services, and the international media. 

This is a series of films about how and why that fantasy was created, and who it benefits. At the heart of the story are two groups: the American neoconservatives, and the radical Islamists. Both were idealists who were born out of the failure of the liberal dream to build a better world. And both had a very similar explanation for what caused that failure. These two groups have changed the world, but not in the way that either intended. Together, they created today’s nightmare vision of a secret, organized evil that threatens the world. A fantasy that politicians then found restored their power and authority in a disillusioned age. And those with the darkest fears became the most powerful.

The BBC itself discusses reactions to the documentary in this article: BBC NEWS | Programmes | Power of Nightmares re-awakened

The Guardian, a leading British daily, discusses the documentary in Guardian Unlimited | Special reports | The making of the terror myth.

In ‘The Power of Nightmares’: Hyping Terror For Fun, Profit – And Power, there is a feature article on the documentary.

In Dialogic: BBC Documentary: The Power of Nightmares, you can find links to sites that have the documentary available for download, as well as a person who took the trouble to write transcripts. The links include links to a group calling itself “Information Clearing House” makes the documentary available in three ways: either as an inbedded file you can watch directly onscreen, as a BitTorrent download, or by reading the transcript of the program.

In Clive Davis on The Power of Nightmares on National Review Online, Clive Davis debunks the documentary.

Avatar
Manuel L. Quezon III.

6 thoughts on “The Power of Nightmares

 1. Hola senorito, Manuel. brucedisplayofprowess.blogspot.com

  Wish you have a good time reading my blog. Got that photography job that good man kalbo has been dangling to me for such a long time. Enticed me with an offer I cannot refuse.Renovated my storage room into darkroom. Got to go. You good man.

  DEMOKRASYA: Ang Demonyo Ay Nasa Detalye (Isinulat ni Salim Mansur)

  Ang kabalintunaan ng kapanabayang liberal na demokrasya ay nasa buong tanghal sa pamamagitan ng nakapapaalibadbad na larawan galing sa piitan ng Abu Ghraib sa Iraq.

  Pagkaraan nag pagpapahayag ng galit at hiling ng pananagutan, dapat na mayroong aninag sa mas malaking larawan ng giyera laban sa terorismo at dapat na mayroong kahusayan sa paghatol sa anumang tinutuligsa.

  Gayunpaman, sa kawalan ng kahusayan sa paghatol, ang mga birtud ng bukas na lipunan (open society) ay maaring ipanganib ito.

  Kapuwa ang mga pangulo ng Estados Unidos at ang punong ministro ng Britanya ay paulit-ulit na ipinahayag na walang pagbabawas at walang pagtakas sa mga suliranin sa Iraq hanggang ang kalayaan roon ay matiwasay para sa mga Iraqis at ang pasimula para sa demokrasya, gaanong kaliit, ay magawa sa pagtatag ng representanteng pamahalaan sa dako ng mundo na kung saan ay kalupitan ay natitiling pamantayan.

  Ang mga larawan sa Abu Ghraib ay ngayo’y inilalagay sa panganib ang kadakilaan ng gayong layunin, at mas kakailanganin ang pagtitikan (determination) ng mga pinuno ng mundo para manatili sa gayong linya. Mangangailangan ng kapasyahan at tapang ng mga mamamayan ng Estados Unidos at Britanya, ang dalawang bansang tinanggap ang pasanin ng kalayaan para sa Iraq.

  Minsang panahon, ang yaong mga pasya at giting ay hindi kapos nang ang mga ito’y kinakailangan. Ngunit ang noon ay noon at ang ngayon ay ngayon. At pagkaraan ng pinakamahabang panahon ng kasaganahan buhat ng kalagitnaang mga taon ng ikadalawampung siglo, ang mga mamamayan ng mga demokratikong bansa, kabilang ang Canada, ay nakakalimutan ng ang kanilang karapatan at mga pribilehiyo ay laging nakasalalay sa bahagi ng kapasiyahan at kagitingan para harapin pababa ang kanilang mga kaaway.

  Batayang Politikal

  Ang mga yaong mga gumawa ng 9/11 at yaong mga pumugot sa mga ulo ni Nick Berg at Daniel Pearl, ay mga deretsong inapo ng mga pumugot sa ulo ni Husayn, ang apoo ng propetang Mohammed, sa Karbala, Iraq noong taong 680. Ang ulo ni Husayn ay hiwalay sa kanyang katawan, pinako at dinala bilang isang tropeo sa Damascus sa Syria, at inihandog sa pinuno ng lumalawak na imperyong Arabo-Muslim, si Yazid bin Muawaiyah. Sa ganitong dula, ang batayan ng politika ng Arabo-Muslim ay inukit para sa salinlahi sa hinaharap.

  Ang salaysay ni Kanan Makiya ng modernong Iraq sa ilalim ni Saddam Hussein, “Cruelty and Silence”, ay dinokumento ang malaking takot ng kampanya ng panggagahasa at pagpapahirap at sadyang pagpatay laban sa Kurds at Shiites. Isa itong modernong kuwento ng mayroong mga napakatandang mga ugat.

  Si Makiya, isang Iraqi, ay dapat maging babasahin ng lahat ng mga nagsasaliksik ng pangunawa sa gusot na kung saan ay dinaanan ng Estados Unidos, Britanya at ng kanilang mga kasama sa koalisyon. Itong gusot na ito’y naroroon ng mahabang panahon, at naging mas nakakalason dahil sa kalupitan ng pamunuan ni Saddam Hussein at kawalang imik ng lahat ng mga uminog ng kanilang titig papalayo.

  Lumalaban sa Kasamaan

  Ang kasamaan ay hindi nakaratay sa isang hiwalay na isla na malayo sa sibilisasyon. Ang pasanin ng sibilisasyon ay, sa yaong mayroong isip tungkol sa ito ay alam — magmula kay Thucydides at kay Ibn Khaldun hanggang kay Winston Churchill — ay talunin ang kasamaan kailanman at kung saan nitong itinataas ang talukbong para isuka ang lason nito.

  At kalakip nito ang kabalintunaan ng liberal na demokrasya ng ating panahon. Ang mga yaong umuunlad sa kanyang kaugnay na lubos na kasaganahan ay ayaw na malaman pa na mayroong mga bantay-tarangkahan na nagsasanggalang sa kanila laban sa kasamaan — mga batang lalaki at babae na sumasalinga sa daan ng pinsala upang ang iba’y magpalayaw sa kanilang mga kapritso bilang hindi mapagdudahang mga karapatan at mga pribilehiyo.

  Sa kanilang pagpapasanganib ng kanilang mga buhay, ang mga bantay-tarangkahan ng demokrasya ay maaring paminsan-minsa’y magkamali sa mithiing tangan ng kanilang kapuwa mamamayan, o di kaya’y maaring tanggapin ang mga ibang katangian ng kaaway na kanilang kasagupa sa pasilyo ng digmaan na kung saan sila’y pinadala.

  Ang kanilang mga pagkaligaw ay kaugnay, hindi kabahagi sa kung sino sila at kung ano ang kanilang kinakatawan. Iyon ang kaibhan sa pagitan ng mga kawal ng liberal na demokrasya at yaong mga nagdala ng armas para sa Third Reich, at ang kaibhan sa pagitan ng kawal ng Estados Unidos at Britanya at ng kaaway ng demokrasya sa Iraq.

  Ang balanse ay nawawala sa galit sa loob ng mga demokratikong bansa sa karahasan ng Abu Ghraib sa ilalim ng mando ng Amerika.

  Ito ang balanse na nauunawaan ng Grand Ayatollah Ali Sistani ng Najef, Iraq habang hinihindian ang pagsanib sa koro ng mga yaong gusto ang pakinabang ng demokrasya at masamain ng walang kaysayan sa paghatol ang paminsan-minsang pagkahulog ng mga bantay-tarangkahan nito.

  Isinulat ni Salim Mansur, Toronto Sun, May 27, 2004

  Isinalin sa wikang Tagalog ng MGA KASAPI SA SAKSI NI PEDRO

 2. Hola senorito Manuel! Pakisingit naman ito sa blog mo. Nakalimutan kitang batiin ng Happy New Year. Anyway, I enjoy debating with someone who does it in good faith. Curator must be very busy.

  ANG MGA ALON BA AY PAGKUKULANG NG MGA WALANG PANIWALA Ni Salim Mansur

  Inobserbahan ng mga Canadians, sa pangunguna ng Punong Ministro Paul Martin, ang opisyal na araw ng pagluksa para sa mga biktima ng Asiyanong tsunami. Mayroong katulad na mga obserbasyon, dasal ekumenikal, pagpapahayag ng dalamhati at pagkakaisa galing sa mga tao at mga pamahalaan sa ibayong mundo.

  Mas mahalaga, ang mga salita ay tinambalan at nilampasan ng pagbubukas-palad ng mga tao sa Canada at sa ibang dako upang paginhawain ang mga pagdurusa ng mga taong buhay at nagambag sa muling pagtayo ng mga wasak na pook sa mga bansang napinsala.

  Sa gitna ng ganoong dilubyo ng suporta para sa mga biktima ng tsunami, mga bukambibig sa Gitnang Silangan, na ulat sa mga rehiyonal na lagusan ng balita, ay makaririnig ng salungat at di-magkatugong nota.

  Ang Gitnang Silangang Media Research Institute (MEMRI), na base sa Washington, ay naglalaan mula noong 1998, na kanilang website ay pinuna, “ng tamang oras na pagsalin sa Arabic, Farsi, at Hebreyo sa mga lagusang balita.

  Itong serbisyo ng pagtala – walang pagsasaayos at walang sensura – na yaong sinasabi ng mga naghuhugis ng opinyong publiko sa rehiyon – ay nagbibigay ng bintana sa pagiisip ng mga tao roon.

  Ang pagrerepaso ng mga pagsalin kamakailan ng mga pahayag kaugnay sa Asiyanong tsunami sa Arabong lagusan ng balita ay kaagadagad nakapapangilabot at nagpapakita ng takbo ng pagiisip ng maraming pinuno ng relihiyon, akademiko, at politika ng mundong Muslim-Arabo.

  Ang Ministro ng Katarungan, Ibrahim Al-Bashar, ay nagpunta sa Saudi Arabian/United Emirated Al Majd telebisyon tsanel para sabihin :”Ang sinomang nagbabasa ng Koran, na ibinigay ni Allah, ay makikita kung paano itong mga bansang ito ay pininsala. Isa lamang ang dahilan : sila’y nagsinungaling, nagkasala, at sila’y walang paniwala.

  Sa kaparehong lagay ng kalooban, si Sheik Ibrahim Muderis, isang Palestinong pinuno ng pagdarasal, ay ipinahayag ilang araw pagkaraan ng tsunami na ang mga alon ay ipinadala ng isang mapaghiganting Diyos laban sa “suhulang maniniil”.

  Ang propesor na Saudi, Sheik Fawzan Al-Fawzan, sa Al-Imam University sa Beirut, Lebanon, ay inobserbahan sa telebisyon na ang tsunami ay isang dibinong parusa sa pagkabakla at pornikasyon : “Nangyari ito nang Pasko, nang ang mga pornikador at suhulan galing sa buong mundo upang gumawa ng pornikasyon at seksuwal na balakyot”.

  Isa pang kleriko, Muhammad Al-Munajjid, ay pinalawak ang ideya : “Yaong mga nagdidiwang sa mga bakasyunan, mga pub, at otel. Hinampas sila ni Allah ng lindol. Tinapos sila sa “Richter scale”. Lahat ng siyam na palapag naglaho. Sampung libo-libong tao patay”.

  Isang Ehiptong kabalitaan, Mahmoud Bakri, manunulat para sa Ehiptong lingguhang magasin Al-Usbu’ ay bumuo ng isang mapanuklas, sabuwatang-tigib na teoriya para sa kasawiang palad. Iminungkahi ni Bakri ang tanong, “Ito ba’y dulot ng nukleyar na pagsusurin ng mga Israeli, Amerikano at Indiyan sa araw ng malaking takot?”

  At kanyang sinagot: “…..Kahit sa hanggang ngayon ay hindi pa napapatunayan na ang lihim na pagsusuring nukleyar ng India at Israel ay ang dahilan ng mapinsalang lindol, mayroong katibayan na ang kamakailan lamang na pagsusuri ng dalubhasang nukleyar sa pagitan ng India at Israel, at ang puwersa ng Amerika sa Pakistan hinggil sa kooperasyong nukleyar sa mga bansang Asiyano at Islam – ang lahat ng ito’y nagmumungkahi ng mahalagang pananong ukol sa mga dahilan ng mabagsik na lindol sa Asya”.

  Ang mga salitang ito’y nagliliwanag ng pagiisip ng mga taong nagbibigkas nito at yaong tumatanggap.

  Bukod doon, ito’y mga opinyon ng ilang miyembro ng turuang hinirang (educated elite) sa parte ng mundong sadyang nakakulong sa isip-medibal (medieval).

  Itong medibalismo, malimit sa takip ng Islam, ay nangangalit (rages) sa lakas ng mundong sa kabila ng sarili. Pinupuri nito ang mga birtud ng mga “suicide bombers”, sinisisi ang mga Hudyo at ang mga walang paniwala sa kasamaan ng mundo at ipinahahayag ang giyera laban sa Kanluran.

  Mayroong isang aral sa ito. Umabot ng maraming siglo para takasan ang panatisismo at pagpapahirap ng panahon ng medibalismo (medievalism).

  Sa kasalukuyan, ang Kanluran ay dapat bantayan ang sarili sa medibalismo ng Gitnang Silangan.

  Isinulat ni Salim Mansur, Toront Sun, Enero 12, 2005

  Isinalin sa wikang Tagalog ng MGA KASAPI SA SAKSI NI PEDRO

  addendum:

  Ang MGA KASAPI SA SAKSI NI PEDRO ay isang organisasyon na kinabibilangan ng mga miyembro ng iba’t ibang relihiyon gaya ng Hinduismo, Budhismo, Sikhismo, Islam, Kristiyano, Judaismo, at iba iba pang sekta ng Kristiyanismo. Mahigpit nitong ipinagbabawal ang maging mapaghusga gaya ng mga nabanggit sa opinyong ito. Kinasusuklaman nito ang mga Kristiyanong Timothy McVeigh, Ted Kazinski, mga Muslim na Usama bin Laden, Saddam Hussein at ang mga iba pang terorista sa Pilipinas, Ireland, Iraq. At panghuli, marami ring kapatid natin sa Islam ang pumanaw sa mga bansang sinalanta ng tsunami.

  Heto ang batayan ng mga Muslim:

  “They swear by God that they
  Said nothing (evil), but indeed
  They uttered blasphemy,
  And they did it after accepting
  Islam : and they meditated
  A plot which they were unable
  To carry out : this revenge
  Of theirs was “their” only return
  ….” xi. 73-75 Section 10, The Holy Qur’an, Text, Translation and Commentary by Abdullah Yusufa Ali

  Heto ang batayan ng mga Kristyano:

  “Thou shalt not judge and you shalt not be judged”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.